Menu górne

Imieniny  W lipcu odbędą się:  Imieniny  Wakacje :)
menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolneFestiwal
Hej Panie Jezu 2017
Wyniki

Fotografie

FilmyMiędzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech CzasówModa na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj
 Media szkolne

Media szkolneNasze filmy na YOUTUBEGazetka Jedyneczka


 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymiPROMOCJA ZDROWEGO
STYLU ŻYCIAFundacja
Dziewczynka z ZapałkamiWspółpraca
ze środowiskiem lokalnym
menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzneBiuletyn
Informacji Publicznej
Stowarzyszenie
Teatr ŹródłoZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERYProgram Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family MattersOFICJALNA
STRONA MIASTA
 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

21348

osób

 Dokumenty Samorządu Uczniowskiego

Dokumenty Samorządu UczniowskiegoRegulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1.

Celem samorządu jest:
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 2.

Do zadań samorządu należy:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole.
7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
8. Dbanie w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 3.

Uprawnienia samorządu obejmują:
1. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży.
3. Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów w swojej działalności.
4. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
5. Udział przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach rad pedagogicznych.
6. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
7. Wyrażenie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

§ 4.

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
2. Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie członków.
3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie 3 - osobowych przedstawicielstw samorządów klasowych zwane dalej Zebraniem Ogólnym. Zebranie Ogólne zwoływane jest w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
5. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w wyborach powszechnych według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez zebranie ogólne.
6. Rada zbiera się co 2 - tygodnie. W razie potrzeby zwołuje się ją częściej.
7. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku, od listopada do listopada roku następnego.
8. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z :
- Prezydium Rady Samorządu ( przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik),
- Przewodniczący klas ( z wyborów w klasach),
- Przedstawicieli szkolnych organizacji uczniowskich,
- Przewodniczących poszczególnych sekcji samorządu.
9. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 5.

Kompetencje Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego zobowiązane jest:
- współdziałać z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządami klasowymi,
- przeprowadzać systematyczne posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego,
- przygotować Zebranie Ogólne,
- reprezentować samorząd uczniowski na apelach szkolnych,
- dbać o przepływ informacji na temat prac samorządu,
- inicjować akcje i imprezy o charakterze samorządowym,
- rozliczać się przed ogółem z wykonania objętych planem zadań.
2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą całej Rady, czuwa nad całością.
Do jego zadań należy:
- prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,
- troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy rady,
- prowadzenie uroczystości szkolnych,
- kontrolowanie działalności klas,
- kontrolowanie pracy sekcji samorządu,
- reprezentowanie samorządu na zewnątrz.
3. Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. Do jego zadań należy:
- opieka nad tablicą ogłoszeń samorządu uczniowskiego i współpraca z gazetkami szkolnymi ( przepływ informacji samorządowych),
- w razie nieobecności przewodniczącego pełnienie jego funkcji i obowiązków.
4. Zadania pozostałych członków prezydium rady:
a) sekretarz- prowadzi zeszyt protokołów, dokumentację pracy samorządu, przygotowuje porządek zebrań, przekazuje informacje o pracy samorządu uczniowskiego do kroniki szkoły, prowadzi korespondencję samorządu,
b) skarbnik - zarządza i opiekuje się majątkiem rady, prowadzi dokumentację finansową, troszczy się o wzbogacenie funduszu samorządu.

§ 6.

Zadania przewodniczących Rad Klasowych:
1. Przewodniczący klas odbywają specjalne odprawy poświęcone problemom klasy, uczestniczą w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego, zapoznają się z bieżącymi zadaniami i przenoszą je na grunt klasy, kierują ich wykonaniem.
2. Rozliczają się ze swej pracy przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
3. Informują Radę o poczynaniach klas.
4. Współpracują z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej kasie.

§ 7.

Zadania przewodniczących sekcji samorządowych:
1. Są organizatorami życia i działalności poszczególnych sekcji.
2. Zobowiązani są werbować koleżanki i kolegów do pracy w swojej sekcji.
3. Prowadzą spotkania robocze z członkami sekcji.
4. Kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu.
5. Utrzymują systematyczny kontakt z Radą Samorządu Uczniowskiego.

§ 8.

Samorząd Uczniowski tworzy następujące sekcje:
- informacyjną - w zależności od możliwości i potrzeb może się dzielić na sekcję radiowęzła, prasową i sekcję odpowiedzialną za tablicę ogłoszeń SU,
- plastyczno-kronikarską,
- rozrywkową.
W zależności od potrzeb Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje i zespoły do zadań doraźnych.
1. Sekcja informacyjna zajmuje się:
- prowadzeniem akcji informacyjnej i dokumentacyjnej poprzez prowadzenie tablicy samorządu i szkolnego radiowęzła,
- redagowaniem gazetki szkolnej,
- zbieraniem materiałów z życia klas,
- redagowaniem zaproszeń życzeń wysyłanych przez samorząd.
2. Sekcja plastyczno - kronikarska zajmuje się:
- wykonywaniem i przechowywaniem zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia z życia szkoły,
- opieką nad gablotami SU i opracowaniem eksponowanych w nich materiałów.
3. Sekcja rozrywkowa zajmuje się:
- przygotowaniem uroczystości szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych,
- urządzaniem uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły,
- organizowaniem dyskotek szkolnych.

§ 9.

Wybór członków szkolnych sekcji samorządowych:
1. Członkowie sekcji wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez gospodarzy klas(każdy ma prawo kandydować).
2. Członków sekcji zatwierdza Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.

§ 10.

Zebranie Ogólne jako wyraziciel opinii uczniów szkoły ma prawo odwołać członków prezydium Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych sekcji za niewywiązywanie się z podjętych zadań lub postawę niegodną przedstawiciela społeczności szkolnej. Odwołanie może nastąpić również na wniosek dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub opiekuna SU.

§ 11.

Zasady współdziałania samorządu uczniowskiego z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną dotyczą:
1. Uzgodnienia zakresu kompetencji samorządu w danym roku szkolnym.
2. Uzgodnienie podstawowych kierunków pracy w danym roku szkolnym.
3. Konsultowanie z dyrekcją, nauczycielami przedmiotów i wychowawcami różnych form i sposobów organizowania działalności poszczególnych ogniw samorządowych.
4. Informowanie dyrekcji i nauczycieli o zamierzeniach, propozycjach i planach samorządu.
5. Rozlicznie się przed dyrekcją szkoły z podjętych przez samorząd zadań ogólno szkolnych.
6. Przygotowanie opinii w sprawie oceny pracy nauczycieli.

§ 12.

Obowiązki władz szkoły wobec samorządu:
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu.
2. Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, których realizacja zależy od inicjatyw samorządu.
3. Zapewnieni warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
4. Wysłuchiwanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władzę szkolną stanowisku.
5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 13.

Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego:
1. Opiekuna SU wybiera Zebranie Ogólne po zasięgnięciu opinii wśród uczniów poszczególnych klas.
2. Opiekuna wybiera się na okres 2 lat w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zebrania.
3. Do ważności wyboru wymagane jest minimum 51% głosów oddanych w obecności minimum 75% członków zebrania.

§ 14.

Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udział nauczyciela i dyrekcji szkoły.
2. Zapewnienia z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli ( wychowawców ) do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.

§ 15.

Fundusze Samorządu Uczniowskiego:
1. Fundusz mogą być tworzone:
- z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatną pracę,
- z dochodów uzyskany z organizowanych przez samorząd imprez,
- z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
- za środków przekazywanych przez Radę Rodziców i organizacje szkolne.
2. Funduszem dysponuje Zebranie Ogólne samorządu uczniowskiego po zasięgnięciu opinii wszystkich członków samorządu.
3. Fundusze są zdeponowane na książeczce szkolnej PKO z zaznaczeniem " Fundusze samorządu uczniowskiego.
4. Operacje finansowe i dokumentacja są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce instytucji. menu
 Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacjeKLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ NA PLIK PDF
I PRZECZYTAJ INFORMACJĘProgram Wychowawczo – Profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w RadomskuProgram terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych
 Ważne informacje

Ważne informacjePodręczniki do religii
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDFPROJEKT
EDUKACYJNY
"
DYSKRYMINACJI
MÓWIMY NIE"PROGRAM
AKTYWNA TABLICA

">Nowy Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku


Plik dokumentu PDF do pobraniaKONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU ZSG NR 1 W RADOMSKU

Plik do pobrania w formacie pdfROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Kliknij i pobierz rozporządzenieZASADY FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSG nr 1 w Radomsku

POBIERZ PLIK

Aktualizacja z dnia 10.07.2015Uwaga rodzice!!!
Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami,
na których uczeń można zostac zwolniony z zajęć Wychowania Fizycznego oraz pobrać odpowiednie formularze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
OPINIA o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego/o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018Podręcznik do języka angielskiego do kl. 0 pt. „I love Boo”- wydawnictwo MAC. Edukacja poziom B.Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychPLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 12.02.2018 r.Dzwonki na lekcje
i przerwy

Kliknij
 Organizacja roku szkolnego

Testy z historii

Kliknij na ten link
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum została stworzona dla was strona internetowa z testami z historii, na której możecie ćwiczyć swoje umiejętności, a także sprawdzić jakiej wiedzy jeszcze wam brakuje do zaliczenia sprawdzianów z historii.
Kliknij na ten link
TESTY Z HISTORII

   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada